Home โครงการเคียงคู่ช้าง

โครงการเคียงคู่ช้าง

Under Line

โครงการนี้จัดตั้งเพื่อให้ความเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการให้ความรู้และข้อเท็จจริง การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับช้าง รวมถึงการเลี้ยงดูการฝึกช้างตามวัฒนธรรมไทยแต่เดิม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและผลักดันให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในวงการช้างไทยแก่ทั้งคนไทยและต่างชาติ

 

ความตั้งใจอันแน่วแน่ของโครงการ นั่นคือการยืนเคียงข้างบุคลากรด้านช้าง และเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สากล เรายืนยันว่าโครงการไม่สนับสนุนให้มีการทรุณกรรมสัตว์ และการใช้แรงงานช้างในทางที่ผิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางโครงการไม่อยากให้สังคมเหมารวมการเลี้ยงช้างแบบวิถีไทย จากการกระทำที่ไม่ดีของคนไม่กี่คนเท่านั้น

 

รวมทั้งโครงการต้องการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาด ผ่าน 4 วัตถุประสงค์การช่วยเหลือ

 

  1. ​อาหารปลอดสารพิษ
  2. ​ยาและเวชภัณฑ์ฯ
  3. ​งานวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อช้างไทย
  4. ​สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสากล

โครงการของเรา

เคียงคู่ช้าง มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย
โดยสนับสนุนให้คนไทยและชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือช้างอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ช้างไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างอย่างยั่งยืน

โครงการประเภทต่างๆ ของเรา

Under Line

Organic Food

เพื่อให้ช้างได้รับอาหารที่หลากหลาย สารอาหารที่เพียงพอ และปลอดสารพิษ เคียงคู่ช้างจึงสนับสนุนกระบวนการประชารัฐให้เกษตรกรปลูกหญ้าบาน่าและเนเปียร์ ซึ่งปลูกได้ง่ายและโตเร็วและปลอดสารพิษ เพื่อแก้ไขปัญหาอาหารปนเปื้อนทำให้ช้างเกิดภาวะท้องอืดที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกับช้าง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้

Double M (Medicine & Medical equipment)

เวชภัณฑ์ สำหรับช้างนั้นไม่เคยเพียงพอ เนื่องจากช้างใช้ในปริมาณมากกว่าคนถึง 50 เท่า เราจึงเข้าสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์อย่างเต็มที่เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับสถาบันคชบาลช้างแห่งชาติที่จังหวัดลำปางและจังหวัดกระบี่

Why hook? Why chain?

เคียงคู่ช้างต้องการเผยแพร่ความจริงที่เกี่ยวกับช้างไทยว่าทำไมวัฒนธรรมคนไทยกับช้างไทยจึงสำคัญ โดยทำการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสากลเพื่อให้ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ทำความเข้าใจ

Research and Development

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนช้างเอเชียยังมีอยู่น้อยมาก ทำให้เคียงคู่ช้างต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานวิจัยที่จะพัฒนาสายพันธุ์ การแพทย์และวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลกต่อไปโดยเราร่วมมือกับ Center of Excellence in Elephant Research and Education (EREC) – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่