Home Share for Chang 2018 | Half Marathon

Share for Chang 2018 | Half Marathon

จะเริ่มใน

วัตถุประสงค์

 

1. รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การรักษาช้าง

 

2. สนับสนุนงบประมาณเพื่องานวิจัยหรือน าไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยส่วนอื่นที่ยังไม่สมบูรณ์

 

3. ประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และโรงพยาบาลช้างของศูนย์คชบาลช้างไทย ให้เป็นที่แพร่หลายต่อทั้งคนไทยและต่างชาติ

 

4. สร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างควาญช้างกับช้าง และวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของไทยแก่คนไทยและต่างชาติ

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Share for Chang 2018 | Half Marathon" ผ่านเว็บไซต์

VIP วิ่งได้ทุกระยะ

ค่าสมัคร 2000 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และ ของ Exclusive อื่นๆ

Half Marathon ระยะ 21.000 km

ค่าสมัคร 990 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Mini Marathon ระยะ 10.00 km

ค่าสมัคร 700 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run (รูปแบบทัศนศึกษา)

ค่าสมัคร 490 บาท จะได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล