วันช้างไทย

13 มีนาคม วันช้างไทย

สาเหตุที่มีการสถาปนาให้มีวันช้างไทยขึ้นมาเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทย

แล้วสำคัญอย่างไร?

– ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

– ช้างเป็นสัตว์ที่ช่วยปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย

– ช้างใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ

– ใช้ในการศึกสงครามในอดีตเพื่อสร้างแผ่นดิน

– ใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม

– ช้างใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรมป่าไม้

– ช้างเป็นสัตว์เลี้ยง เป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขของคนไทย

– ช้างช่วยผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย

ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของช้าง ร่วมกันอนุรักษ์ช้าง

วัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง และควาญช้าง ให้อยู่กับคนไทยสืบไป

มาเคียงคู่ช้างกับเรากันนะคะ

 

เครดิตภาพ : Sasint

Share