การให้น้ำเกลือช้าง

การให้น้ำเกลือช้างเพื่อการรักษาจะต้องใช้เข็มเจาะบริเวณหลังใบหู ซึ่งเป็นบริเวณที่เจาะได้ง่าย

เพราะผิวหนังบริเวณนี้มีความเปราะบางและหนาน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเที่ยบกับผิวหนังบริเวณอื่นๆ

Share